Thanh tra – Kiểm tra

Kiểm tra hậu mại mỹ phẩm

1. Xây dựng chiến lược kiểm tra hậu mại: Việc xây dựng chiến lược kiểm tra hậu mại sau khi thực hiện công bố mỹ phẩm cần căn cứ vào một số yếu tố sau: a) Dạng sản phẩm: Việc lấy mẫu mỹ phẩm kiểm tra hậu mại cần tập trung vào một số nhóm sản […]

error: Content is protected !!