công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hướng dẫn công bố mỹ phẩm

         1.Tên nhãn hàng và tên sản phẩm.  Tên đầy đủ của sản phẩm phải được cung cấp, theo trình tự sau: tên nhãn hàng, dòng sản phẩm (nếu có), tên sản phẩm. Nếu là một màu riêng lẻ đ­ược công bố thì ghi tên màu và số màu (ví dụ: L’oreal […]

error: Content is protected !!